РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КП 254/4 И 255, ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ I
petak, 18 avgust 2017 08:13

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 45 a Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/2014 и 45/2014) и чл. 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 64/15), а по обављеној стручној контроли материјала за рани јавни увид Плана детаљне регулације за кп. бр. 254/4 и 255, обе КО Гложане  на седници Комисије за планове одржане дана, 08.08.2017. године

ОГЛАШАВА

 ИЗЛАГАЊЕ  НА  РАНИ ЈАВНИ  УВИД

 -      МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА кп. бр. 254/4 и 255 , обе КО Гложане за радну  зону СТАЈКОВЦЕ I

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+