ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Набавка новог специјалног возила за одношење смећа

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.833 од 16.05.2017. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: ЈКП „Комуналац“, Конопничка бр.5, 16210 Власотинце
Интернет страница: /
Врста наручиоца: јавно предузеће
Врста поступка:отворени поступак јавне набавке
Врста предмета: добра
Предмет набавке: Набавка новог специјализованог возила за одношење смећа
Назив и ознака из општег речника набавке: 34144700 – Комунална возила
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице: www.vlasotince.оrg.rs и лично.
Начин и рок за подношење понуде: Понуде се достављају поштом или непосредно, ЈКП „Комуналац“, Конопничка бр.5, 16210 Власотинце, до последњег дана рока без обзира на начин на које су послате.

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Позив Комуналац.pdf)Позив за подношење понудаНабавка новог специјалног возила за одношење смећа26.06.2017.239 Kb
Download datoteke (Konkursna smecar 24.05.17.-1.doc)Конкурсна документацијаНабавка новог специјалног возила за одношење смећа26.06.2017.354 Kb
 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+