ЈАВНИ КОНКУРС - Израда идејног решења уређења Трга ослобођења и платоа испред општине Власотинце
utorak, 28 februar 2017 12:25
                        На основу чл. 44 ст. 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/14-др. закон) и Одлуке о буџету општине Власотинце за 2017. годину (Сл. Гласник града Лесковца, бр. 52/16) Програм 1. Урбанизам и просторно планирање, Програмска активност – просторно и урбанистичко планирање, Председник општине Власотинце, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
 
ЗА израду идејног решења уређења Трга ослобођења
и платоа испред општине Власотинце
                       
I Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12, расписује јавни конкурс за све заинтересоване да предложе идејно решење за  уређења градског парка са спомеником Трга ослобођења, улице Трг ослобођења, платоа испред зграде општине и осталог просора у непосредном окружењу. Локација која је предмет израде идејног решења се налази у строгом центру града и обухвата следеће парцеле: кп. бр. 3023, кп. бр. 3022 и кп. бр. 2462/1 све КО Власотинце варош. Наведени простор је обухваћен планом Генералне регулације Власотинца, а налази се у Урбанистичкој целини I Власотинце центар.
II Циљ јавног конкурса: Наведени простор својом наменом представља изграђено градско грађевинско земљиште за јавне намене и потребно га је архитектонски преуреди и пројектовати у нову урбанистичко-архитектонску целину која ће презентовати овај простор као главни градски трг у строгом центру Власотинца.
Решењем створити услове за формирање пешачке зоне спајањем платоа испред општине и градског парка са функционалним зонирањем простора, уређења трга, подизање нивоа холтикултуре, осветлење спеменика, фонтане и осталог простора уз израду подне расвете, израду јавних чесми тј. Осмислити простор као главни градски трг, без могућности одвијања моторног саобраћаја
Идејно решење урадити уз поштовање услова од стране Републичког завода за заштиту споменика културе као имаоца јавних овлашћења.
III Учесници конкурса могу бити:
  1. Сва физичка и правна лица која поседују стручно знање из области архитектуре и грађевинарства
IV Награда. Полазећи од средстава обезбеђених у Одлуци о буџету општине Власотинце за 2017. Годину, Програм 1. Урбанизам и просторно планирање, Програмска активност – просторно и урбанистичко планирање, за учесника конкурса чије идејно решење буде прихваћено  као најбоље обезбеђена је награда у износу од 100.000,оо динара (стохиљададинара).
V Листу вредновања и избор најбољег аутора идејног решења за уређење предметног простора утврдиђе Комисија за  уређење градског трга у саставу:
  1. Спасоје Ђорђевић, дипл. инж.арх. из Лесковца, Трг револуције 45, Лиценца бр. 200023903 (председник комисије);
  2. Ивана Момић, дипл.инж.арх. (хортикултуре) из Лесковца, Трг револуције 45, Лиценца бр. 201070804 (члан);
  3. Братислав Стевановић, дипл. грађ.инж из Власотинца, Мије Миленковић 115, Лиценца бр. 411С06810 (члан)
  4. Срђан Станковић, дипл.инж.еле. из Власотинца, Косовска 10, Лиценца бр. 350650204 (члан);
  5. Драган Митић, дипл.инж.арх. из Власотинца, Душанова бр. 1, Лиценца бр. 300 Л 40012 (члан).
Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирање пријављених кандидата у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава
Учесници конкурса имају право на приговор у року од три дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору доноси конкурсна комисија у року од 8 дана од дана њеног пријема.
VI Рок за подношење пријава и предлога је 30 дана од дана расписивања конкурса тј. До 30.03.2017. године. Пријаве и предлоге учесници конкурса достављају:
поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за учешће за израду идејног решења за уређење Трга ослобођења и платоа испред општине Власотинце“, Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12, 16210 Власотинце
Геодетске подлоге за израду идејног решења у електронском облику обезбеђује општина Власотинце о свом трошку.
Напомена: Предата документација се не враћа подносиоцима.
Додатне информације можете добити од Зорана Стаменковића, члана Општинског већа општине Власотинце, контакт телефон 062/580-900
Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Resenje o dodeli sredstava.pdf)Решење о додели средставаИдејно решење уређења Трга ослобођења и платоа испред општине Власотинце28.04.2017.833 Kb
Download datoteke (Zapisnik sa druge sednice komisije.pdf)Записник са друге седнице КомисијеИдејно решење уређења Трга ослобођења и платоа испред општине Власотинце28.04.2017.571 Kb
Download datoteke (opstina.dwg)ПодлогеИдејно решење уређења Трга ослобођења и платоа испред општине Власотинце 851 Kb
Download datoteke (Resenje_ZZSK.pdf)Решење о техничким условима за израду урбан. пројектаЗавод за заштиту споменика културе Ниш27.12.2016.1220 Kb
Download datoteke (Tekst konkursa.pdf)Текст конкурсаИдејно решење уређења Трга ослобођења и платоа испред општине Власотинце30.03.2017.793 Kb
Download datoteke (Dokumenta konkursa.pdf)Конкурсна документаИдејно решење уређења Трга ослобођења и платоа испред општине Власотинце30.03.2017.3136 Kb
 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+