И З В Е Ш Т А Ј О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПОНУДОМ - НАБАВКА УГЉА
petak, 10 februar 2017 13:30
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
Наручилац:  Општина Власотинце
16210 Власотинце,
             Бројпозива: 01бр404-6/2017.
             Ев.бр.јн-д-2.1.4/2017.
             Датум:10.02.2017.године
ИЗВЕШТАЈ
ОСПРОВОЂЕЊУПОСТУПКАЈАВНЕ  НАБАВКЕМАЛЕВРЕДНОСТИПОНУДОМ
  1. 1.      Предмет ЈНМВ: Набавка угља,(16 тона).бр Јнмв-д-2.1.1/2016 у Плану набавки
Процењена вредност ЈНМВ  је  :  208.333,00 динара без ПДВ-а или 250.000,00динара са ПДВ-ом.
Због хитности као и потребе за ефикасном реализацијом, поступак ове ЈНМВ је спроведен Понудом у складу са Позивом Наручиоца.
        Понуду у писаној форми доставили смо:
1.“КРОНИД“ д.о.о-Ниш
2.“БРАВОХ“д.о.о-Соко Бања
3. ТРГОЦЕНТАР-Лесковац
4.ИНЕКС МОРАВА ДОО-Гаџин Хан,Ниш
Понуду у писаној форми доставили су,
1.“БРАВОХ“д.о.о-Соко Бања, ул. Алексе Маркишића бр. 173, Соко Бања,број 26-2/17 од02.02.2017.године,код нас заведене под бројем 04-22 од 03.02.2017.године УКУПНА
ЦЕНА- 172.800,00 динара, без  ПДВ-а или 207.360,00 са ПДВ-ом., рок плаћања 45 дана.
 Вирманом, рок важење понеде 120 дана.
2.“КРОНИД“ д.о.о-Булевар Немањића 67А лок.30 Ф Ниш, број 5/17.од 08.02.2017.год.,
  код нас заведене под бројем 04-28 од 09.02.2017.године УКУПНА ЦЕНА- 187.200,00 дин.
, без  ПДВ-а или 224.640,00 са ПДВ-ом., рок плаћања 45 дана. Рок важења понуде 45 дана.
3.„MONICOM“d.o.o,Булевар12.Фебруарбр.93Ниш,број 168.од09.02.2017.године,код нас заведене под бројем 04-31 од 10.02.2017.године.УКУПНА ЦЕНА- 173.600,00 динара, без ПДВ-а или 208.320,00 са ПДВ-ом., рок плаћања 45 дана. вирманом,рок важења понуде 35 дана.    
Како је “ БРАВОХ“д.о.о-Соко Бања, ул. Алексе Маркишића бр. 173, Соко Бања дао благовремену, одговарајућу, прихватљиву и најповољнију понуду,  оценила сам да ова понуда испуњава све услове понуде  те  предлажем Наручиоцу да Наруџбеницу-уговор , Набавка угља,.бр Јнмв-д-2.1.1/2016 у Плану набавки, која је предмет ове јавне набавке склопи са њим.
                                                                                  Реализатор ЈНМВ
                                                                                      Весела Ранђеловић
 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+