И З В Е Ш Т А Ј О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПОНУДОМ - НАБАВКА УГЉА
ИЗВЕШТАЈ
ОСПРОВОЂЕЊУПОСТУПКАЈАВНЕ  НАБАВКЕМАЛЕВРЕДНОСТИПОНУДОМ
  1. 1.      Предмет ЈНМВ: Набавка угља,(16 тона).бр Јнмв-д-2.1.1/2016 у Плану набавки
Процењена вредност ЈНМВ  је  :  208.333,00 динара без ПДВ-а или 250.000,00динара са ПДВ-ом.
Због хитности као и потребе за ефикасном реализацијом, поступак ове ЈНМВ је спроведен Понудом у складу са Позивом Наручиоца.
        Понуду у писаној форми доставили смо:
1.“КРОНИД“ д.о.о-Ниш
2.“БРАВОХ“д.о.о-Соко Бања
3. ТРГОЦЕНТАР-Лесковац
4.ИНЕКС МОРАВА ДОО-Гаџин Хан,Ниш
Понуду у писаној форми доставили су,
1.“БРАВОХ“д.о.о-Соко Бања, ул. Алексе Маркишића бр. 173, Соко Бања,број 26-2/17 од02.02.2017.године,код нас заведене под бројем 04-22 од 03.02.2017.године УКУПНА
ЦЕНА- 172.800,00 динара, без  ПДВ-а или 207.360,00 са ПДВ-ом., рок плаћања 45 дана.
 Вирманом, рок важење понеде 120 дана.
2.“КРОНИД“ д.о.о-Булевар Немањића 67А лок.30 Ф Ниш, број 5/17.од 08.02.2017.год.,
  код нас заведене под бројем 04-28 од 09.02.2017.године УКУПНА ЦЕНА- 187.200,00 дин.
, без  ПДВ-а или 224.640,00 са ПДВ-ом., рок плаћања 45 дана. Рок важења понуде 45 дана.
3.„MONICOM“d.o.o,Булевар12.Фебруарбр.93Ниш,број 168.од09.02.2017.године,код нас заведене под бројем 04-31 од 10.02.2017.године.УКУПНА ЦЕНА- 173.600,00 динара, без ПДВ-а или 208.320,00 са ПДВ-ом., рок плаћања 45 дана. вирманом,рок важења понуде 35 дана.    
Како је “ БРАВОХ“д.о.о-Соко Бања, ул. Алексе Маркишића бр. 173, Соко Бања дао благовремену, одговарајућу, прихватљиву и најповољнију понуду,  оценила сам да ова понуда испуњава све услове понуде  те  предлажем Наручиоцу да Наруџбеницу-уговор , Набавка угља,.бр Јнмв-д-2.1.1/2016 у Плану набавки, која је предмет ове јавне набавке склопи са њим.
                                                                                  Реализатор ЈНМВ
                                                                                      Весела Ранђеловић
 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+