Записник са одржане седнице Комисије за планове
utorak, 25 oktobar 2016 00:00
Uvećaj:

На основу члана 27. и 28. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласника РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,42/13-одлука УС,50/13-одлука УС,98/13-одлука УС,132/14 и145/14) и члана 13. став 1. тач. 2 и члана 15. став 1. тачка 5. Статута општине Власотинце (Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/08 и 24/11) Комисија за планове (у даљем тексту Комисија), на заседању од дана 09.10.2015. године одржала је

седницу у вези давања мишљења о Нацрту  Плана детаљне регулације за део радне зоне – Урбанистичка целина  V, Власотинце запад-Слатина, са десне стране државног пута ДП IБ – 39 (М-9) , Власотинце-Лесковац , са почетком у 15,00 часова и донела

МИШЉЕЊЕ

            Комисију за планове (у даљем тексту Комисија),  је образовала Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 24. 09. 2016. године, решењем број 01 бр. 06-59-32/2016. Комисија има 7 члана, Председника,заменика  и 5 члана Комисије. Пет члана  комисије именује Скупштина општине Власотинце, а два члана Комисије именују се на предлог Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, у следећем саставу:

  1. Бата Стевановић, дипл. грађ. инж. из Власотинца, председник комисије,
  2. Небојша Ишљамовић, дипл.геод.инж. из Власотинца, за заменик председника комисије,
  3. Дејан Станковић,  дипл.арх.инж., за члана
  4. Бојан Петковић , дипл. електр. инж. из Власотинца, за члана
  5. Драган Митић, дипл.инж.арх.. из Власотинца, за члана ...

pdfПРЕУЗМИТЕ ЦЕО ТЕКСТ


 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+