ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Адаптација објекта вртића "ЛАНЕ" Прилепац

Јавна набавка радова спроводи се као јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39, став 1, чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености  услова  (,,Сл.гласник  РС",  број  86/2015)  и  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  радова  број  404-83/2018 од  28.9.2018. године.
Предмет јавне набавке је набавка радова – Aдаптацијa  објекта вртића „ЛАНЕ“ Прилепац


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ УЈН

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+