ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, РАДОВИ: Набавка Изградња дечјег игралишта "Власина 1" у Власотинцу

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  124/2012,  14/2015,  68/2015)  и  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  404-69/2018  од 13.07.2017. године, ЈНМВ БР Р-1.3.22 /2018, упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце  
 
Врста наручиоца:  локална самоуправа.  
 
Врста поступка: отворени поступак
 
Врста предмета: радови
 
Предмет набавке: Набавка радова  на  изградњи дечјег игралишта у Власотинцу.
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
 
  - 45212130-Радови на изградњи забавних паркова
 
Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.
 
Конкурсна  документација  се  може  преузети: са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+