ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, УСЛУГЕ: Израда геотехничких/геомеханичких елабората
utorak, 24 jul 2018 09:08

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,  број 124/2012, 14/2015 и  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-58/2018 од 11.07.2018. године, ЈНМВ БР. У-1.2.10 /2018, упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце  
 
Врста наручиоца:  локална самоуправа.    
 
Врста поступка: отворени поступак
 
Врста предмета: услуге
 
Предмет набавке: Геодетске услуге
 
Назив  и  ознака  из  општег  речника  набавке:  ОРН    71250000-5-архитектонске,  техничке  и
геодетске услуге.
 
Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.
 
Конкурсна  документација  се  може  преузети:  са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+