ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - РАДОВИ: Набавка грађевинских радова на изградњи армирано бетонског моста на локалном путу Доња Ломница-Шишава у МЗ Доња Ломница

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 број 404-61/2018 од 11.07.2018. године, ЈН бр. Р-1.3.14-2 /2018, упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12. 16210 Власотинце

Врста наручиоца: локална самоуправа.

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: радови

Предмет набавке: Набавка грађевинских радова на изградњи армирано бетонског моста на
локалном путу Доња Ломница-Шишава у МЗ Доња Ломница

Назив и ознака из општег речника набавке: 45221110 – радови на изградњи моста

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке: NA PORTALU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+