ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Уградња АЛУ столарије на пословном простору спортске хале "Власина" у Власотинцу
sreda, 18 jul 2018 16:13

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Предмет јавне набавке је набавка радова – Уградња АЛУ столарије на пословном простору спортске хале

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.
- Понуђач може да поднесе само једну понуду.
- Понуда се подноси на српском језику.
- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне документације.
- Понуда са варијантама није дозвољена.
- Важност понуде је минимум 60 дана.


Преузмите конкурсну документацију са портала управе за јавне набавке

 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+