ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Уградња АЛУ столарије на пословном простору спортске хале "Власина" у Власотинцу

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Предмет јавне набавке је набавка радова – Уградња АЛУ столарије на пословном простору спортске хале

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.
- Понуђач може да поднесе само једну понуду.
- Понуда се подноси на српском језику.
- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне документације.
- Понуда са варијантама није дозвољена.
- Важност понуде је минимум 60 дана.


Преузмите конкурсну документацију са портала управе за јавне набавке

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+