ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Додатни радови на реконструкцији и доградњи сале Културног центра
utorak, 10 jul 2018 14:33
Uvećaj:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка ЈН: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама) („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15).
Врста предмета:

Додатни радови на реконструкцији и доградњи сале Културног центра Власотинце

Позивамо Вас да попуните конкурсну документацију и понуду на приложеном обрасцу у оквиру конкурсне документације доставите у затвореној коверти, овереној печатом понуђача, на адресу Општина Власотинце, Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце.

 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+