ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ: Oдржавање јавне расвете
petak, 29 jun 2018 12:24

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404 -48/18 од 28.06.2018. године  ЈНМВ 1.2.12, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

  Врста наручиоца:  локална самоуправа.

 Врста поступка: поступак јавне  набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет набавке: Набавка услуга на одржавању јавне расвете на територији општине Власотинце – 2. фаза

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 50232100 – Услуге одржавања уличне расвете.

 Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+