ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - РАДОВИ: Уређење - ревитализација атарских (пољских) путева на територији општине Власотинце
četvrtak, 21 jun 2018 13:34

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН  бр. Р-1.3.2/2018, 01 број  404-38/2018 од 09 .05.2018. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина Власотинце-Општинска управа општине Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: радови

Предмет набавке: набавка радова  на  уређењу-ревитализацији  атарских (пољских) путева на територији општине  Власотинце.

Назив и ознака из општег речника набавке:

            - 45233142 – Радови на поправљању путева

Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+