ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Реконструкција ОШ "Браћа Миленковић" Шишава
četvrtak, 07 jun 2018 10:17

Јавна набавка радова спроводи се као јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39, став 1, чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС", број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова број 1.3.27, ев. бр. 404-43/2018 од  23.05.2018. године.

Упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: Поступак јавне  набавке мале  вредности

Врста предмета: Радови

Предмет набавке: Набавка радова на реконструкцији ОШ "Браћа Миленковић" Шишава

Критеријум за оцењивање понуда:  Најнижа понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+