ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Набавка грађевинског материјала за социјално угрожена лица

Јавна набавка добара спроводи се као јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39, став 1, чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС", број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 1.1.8, ев. бр. 404-46/2018 од  04.06.2018. године.

Упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Врста поступка: поступак јавне  набавке мале  вредности

Врста предмета: добра

Предмет набавке: Набавка грађевинског материјала за социјално угрожена лица

Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке


 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+