ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ: Израда пројектно-техничке документације за уређење корита „Велика река“

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-33/2018 од 13.43.2018. године, ЈН  бр. У-1.2.9 /2018, упућује се :  

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце  
 
Врста поступка: отворени поступак
 
Врста предмета: услуге
 
Предмет  набавке:  Набавка  услуга  на изради пројектно-техничке документације за уређење  корита „Велике реке“
 
Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.


Конкурсна  документација  се  може  преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+