ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ: Вршење стручног надзора
četvrtak, 29 mart 2018 15:05

Јавна набавка услуга спроводи се као јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39, став 1, чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС", број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 1.2.2, ев. бр. 404-10/2018 од  06.02.2018. године и на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ УЈН

 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+