ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Гориво за службена возила
ponedeljak, 12 mart 2018 14:25

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.404-  20/2018од. 12.03.2018. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина ВласотинцеТрг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

Интернет страница: www.vlasotince.орг.rs

Врста наручиоца:  локална самоуправа.

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет набавке: гориво за службена возила

Назив и ознака из општег речника набавке: 09000000-нафтаи деривати

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија цена.

Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда су:

 - најнижа цена                                               50 пондера

 - одложено плаћање                                      20 пондера   

 - близина бензинске пумпе понуђача        30пондера


Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+