ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - Набавка електричне енергије за јавну расвету
ponedeljak, 12 mart 2018 10:22

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404 -18/2018 од 07.03.2018.год.  ЈНВВ  бр. У-1.1.3 /2018, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

 Интернет страница: www.vlasotince.орг.rs

 Врста наручиоца:  локална самоуправа.

 Врста поступка: поступак јавне  набавке велике  вредности

Врста предмета: добра

Предмет набавке: Набавка електричне енергије за јавну расвету.

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија

Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+