ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуга на одржавању јавне расвете на територији општине Власотинце

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404 -12/18 од 08.03.2018.год.  ЈНМВ 1.2.6, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

 Интернет страница: www.vlasotince.орг.rs

 Врста наручиоца:  локална самоуправа.

 Врста поступка: поступак јавне  набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет набавке: Набавка услуга  на одржавању јавне расвете на територији општине Власотинце

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 50232100 – Услуге одржавања уличне расвете.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОВДЕ

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+