КОНКУРС за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2018. године
ponedeljak, 19 februar 2018 15:49

РЕПУБЛИКА СРБИJА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ

На основу чл. 20 и чл. 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије, бр.129/2007, 83/2014 и 101/16), члана 17 - 26. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14 и 58/15) и Одлуке о буџету општине Власотинце за 2018.годину, 01 бр.06-94-2/17 (Сл.гласник града Лесковца, бр.26/17), председник општине Власотинце расписуjе:

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2018. године

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком о буџету општине Власотинце за 2018.годину 01 бр.06-94-2/17 од 16.12.2017. године средства у износу од 3.000.000,00 динара намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2018. године.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Власотинце o заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи, ради подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, о унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталим медијским садржајима који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.  

Минимални износ средстава који се може одобрити по појединачном пројекту износи 50.000,00 динара, а максимални 800.000,00 динара.

  II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Правилником о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија (Сл.гласник РС, број 126/14);
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од општине Власотинце намењена пројектном суфинансирању, а нису благовремено у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 • Значај пројекта са становишта:

 остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;  идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 • Утицај  и изводљивост са становишта:

усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 • Капацитети са становишта:

степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.

 • Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

  2)   Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 • Да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије).
 • Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се од 19.02.2018. до 02.03.2018.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је у обавези да у једну коверту спакује две коверте, од којих на једној треба да пише “Пријава на конкурс и буџет” и у којој треба да се налазе попуњени образац 1.1 (предлог пројекта) и образац 1.2 (буџет пројекта), оба у по три примерка. Обрасци се могу преузети са сајта општине Власотинце www.vlasotince.org.rs

 На другој коверти треба да пише “Пратећа документација” и у њој треба да се налазе копије следећих докумената у једном примерку:

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Правилником о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија (Сл. гласник РС, број 126/14), извод из Регистра јавних гласила није важећи и неће се узимати као важећи документ;
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја);

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Власотинце. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

Предлоге за чланове комисије слати најкасније у року од 20 дана од објављивања конкурса.

Чланове стручне комисије именује председник Општине Власотинце и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију. Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и образци за пријаву обjављују се и на веб-сајту општине Власотинце, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Власотинце.

Скенирано решење биће достављено eлектронски и сваком учеснику конкурса који је одлуком комисије добио средства по конкурсу.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Општина Власотинце, 16210 Власотинце, ул. Трг ослобођења 12, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања .

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 12 до 14 часова на телефоне: 016/875-122, локал 109, контакт особа Ивана Станојевић.

Број:01 бр.400-17/2018

У Власотинцу, 19.02.2018.године.

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                              Зоран Тодоровић

                                                                                    __________________________

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (KRATAK OPIS PROJEKATA 2018.pdf)Кратак опис пројекатаза остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинцеу 2018. години04.04.2018.189 Kb
Download datoteke (Записник медији 2018..pdf)Записник о спроведеном конкурсу за суфинансирање пројекатаза остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинцеу 2018. години23.03.2018.227 Kb
Download datoteke (Решење_Медији.pdf)Решење о додели средсстава из буџета општина Власотинце за финансирање пројекатаза остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинцеу 2018. години26.03.2018.1412 Kb
Download datoteke (Resenje o imenovanju clanova.pdf)Решенње о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинцеу 2018. години20.03.2018.311 Kb
Download datoteke (Konkurs mediji.pdf)КонкурсЦео текст конкурса19.02.2018 - 02.03.2018247 Kb
Download datoteke (Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање.doc)Образац 1Пријава за пројектно суфинансирање19.02.2018 - 02.03.2018128 Kb
Download datoteke (Образац 1- Буџет пројкета.xls)Образац 1Буџет пројекта19.02.2018 - 02.03.2018173 Kb
 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+