ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - Набавка грађевинских радова на изградњи армирано бетонског друмског моста преко реке Власине у МЗ Конопница на Општинском путу ОП 13
utorak, 12 decembar 2017 11:00

На основу члана 57. и члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 број  404-78/2017 од 11.12.2017. године, ЈН  бр. Р-1.3.28 /2017, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце
 Интернет страница: www.vlasotince.орг.rs
 Врста наручиоца:  локална самоуправа.
 Врста поступка: отворени поступак
Врста предмета: радови
 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+