НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Набавка намештаја и посуђа

На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” , бр.124/2012, 14/2015 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 бр. 40-74/3 од 20 11. 2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

Намештај и посуђе, ЈН бр. 2.1.12/2017

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+