НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Набавка рачунарске опреме и електричних апарата
utorak, 21 novembar 2017 15:06

На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” , бр.124/2012, 14/2015 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 бр. 404-74/2 од 20.11.2017.године, припремљена је:

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

Рачунарска опрема и електрични апарати, ЈН бр. 2.1.11/2017

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+